Wybór Partnerów w związku z planowanym złożeniem wniosku do konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17

W przypadku wygrania procedury konkursowej liderem projektu będzie  firma SYLPO SYSTEM Sp. z o.o.  Wyboru Partnerów przez Lidera (dokonano z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. W szczególności:

a. Lider ogłosił otwarty nabór partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów,

b. Lider uwzględnił przy wyborze partnerów zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,

c. Lider podał do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

d. Lider utworzył partnerstwo przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 

SYLPO działa na rynku od 2000 r. początkowo jako spółka cywilna a od 2017 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku swojego istnienia prowadzi szeroko pojętą działalność szkoleniową, zajmuje się organizacją szkoleń i realizacją projektów unijnych. Współpracuje z profesjonalnym zespołem trenerów na wysokim poziomie wiedzy oraz doświadczenia, co pozwala zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie.

SYLPO swoją ofertę szkoleniowo-doradczą kieruje do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, szkół i uczelni wyższych, gmin oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

Usługi szkoleniowe i doradcze SYLPO realizuje na terenie Lublina – w siedzibie firmy oraz na terenie całej Polski, w siedzibach Zleceniodawców lub w atrakcyjnych zakątkach Polski dla Uczestników z całego kraju chcących poszerzyć wiedzę z danego zakresu.

SYLPO jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/0003/1/2018 i realizuje usługi szkoleń otwartych oraz zamkniętych w następujących obszarach:

 • rozwoju kompetencji menadżerskich
 • sprzedażowe
 • obsługi klienta
 • rozwoju umiejętności miękkich
 • coachingu
 • pozyskiwania funduszy unijnych (m.in. RPO, PO PC, PO WER, PO IR, FIO)
 • zarządzania projektami (m.in. w metodyce PRINCE)
 • informatyczne
 • techniczne
 • inne zgodnie z zamówieniem klienta .

 

Partnerzy:

 

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest placówką naukowo-badawczą podejmującą problemy pracy i polityki społecznej w sposób interdyscyplinarny. Kierunki prac badawczych są dos­tosowane do bieżących potrzeb polityki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze badania w wielu dziedzinach są prekursorskie. Pośród obszarów badawczych IPiSS wymienić można: analizy rynku pracy i efektywności instrumentów polityki społecznej i polityki rynku pracy, prognozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, badania dotyczące procesów migracyjnych, zatrudnienia cudzoziemców, społecznego ustroju pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, systemów motywacyjnych, skutków integracji Polski z Unią Europejską w sferze rynku pracy i polityki społecznej, zagadnienia pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” w Janowie Lubelskim powstało w lipcu 2003 r. Od tego czasu podejmuje wiele inicjatyw z zakresu polityki społecznej skutecznie wspierając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym prowadząc:

 • Klub Integracji Społecznej
 • Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”
 • Punkt Konsultacyjny dla Rodzin
 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Od 2007 roku organizacja (samodzielnie lub w partnerstwie) zrealizowała wiele projektów m. in. z zakresu budownictwa socjalnego, wsparcia osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych, opieki nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi oraz ekonomii społecznej. Stowarzyszenie prowadzi cyklicznie akcję dystrybucji artykułów żywnościowych „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna Zbiórka Żywności” czy „Wielkanocna Zbiórka Żywności”.  Od 2009 roku Stowarzyszenie posiada statut organizacji pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000184388. Swoją działalność skupia przede wszystkim na:

 • tworzenie systemu zabezpieczenia społecznego, mającego na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osobom wymagających wsparcia;
 • podejmowanie inicjatyw w kierunku zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym osób nie radzących sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Fundacja Fundusz Współpracy (FFW) od 27 lat wspiera rozwój Polski. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza odegrała znaczącą rolę w procesie przemian systemowych. Powołana jako instytucja mająca za zadanie zarządzanie międzynarodowymi środkami pomocowymi, angażowała się w zmiany w zakresie reformy polskiej administracji, systemu edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W tym okresie zrealizowała kilkaset projektów i programów o wartości ponad 4 miliardów zł.

Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w programach tworzenia i testowania różnego rodzaju modelowych rozwiązań systemowych, jak i bezpośredniego zarządzania i wdrażania projektów. Wśród nich są zarówno projekty grantowe, jak i  wspierające inne podmioty i instytucje. Nasze doświadczenie w większości wypadków odnosi się do skali całego kraju lub działalności na skalę europejską, przy liczbach odbiorców działań sięgających tysięcy lub dziesiątek tysięcy odbiorców.

Cele FFW są zbieżne ze strategiami krajowymi, w tym m.in. z KPRES. Posiadamy wysoki poziom znajomości specyfiki sektora ekonomii społecznej, doświadczenie w realizacji działań na rzecz PES oraz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na poziomie reg. Lub ponadregionalnym. FFW współpracuje z JST, NGO, BS, funduszami pożyczkowymi, LGD, org. wiejskimi, posiada znajomość sieci ODR oraz LGD, JST tj. potencjalnych partnerów lub usługodawców dla PES.

FFW os 2014 roku posiada status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, od 2016 roku akredytowanego przy MRPiPS. Jako OWES realizujący usługi wysokiej jakości. W ciągu ostatnich lat FFW działając na rzecz rozwoju PES/PS przekazała środki na utworzenie ponad 210 nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

FFW przez cały okres swojego istnienia realizowała projekty i programy mające na celu wsparcie innych instytucji i organizacji, w tym projekty systemowe programujące, testujące i wdrażające nowe rozwiązania prawne. Wśród partnerów projektów znalazły się m.in. MR, MPRiPS, OWESy, ROPSy, CRZL, KCES, związki samorządowe, organizacje pozarządowe, jst.

FFW realizowała szereg działań o charakterze ogólnopolskim, wśród których warto wymienić m.in.:

 • projekt, „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” (lata 2009-2014). Jego celem było stworzenie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej, aktywnie angażujących społeczności lokalne – w taki sposób, aby nie były one tylko adresatem, ale także współtwórcą rozwiązań wypracowanych z władzą. Działania skierowane były w stronę czterech obszarów: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Projekt, współfinansowany ze środków EFS, był realizowany w 108 gminach na terenie całej Polski, FFW odpowiadała za kwestie promocji partycypacji publ., portal internetowy, publikacje i upowszechnianie. Projekt zakończony i rozliczony w 100%.
 • projekt Partnerski „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (2009-2014)  miał na celu podniesienie poziomu rozwoju oraz poprawę kondycji ekonomii społecznej w Polsce poprzez budowanie stałych i zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej (PES) i ich otoczenia. W projekcie m.in. przeprowadzono szkolenia dla 1300 os z całego kraju dot. klauzul społecznych. Projekt rozliczony i wykonany w 100%.
 • w 2015 roku w ramach PO PT zrealizowano projekt „Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 oferta dla JST” przeszkolono prawie 700 osób z 8 województw, realizując 106% wskaźnika.

Ponadto realizowała m.in.:

-          w latach 2007 - 2008 – projekt systemowy „Upowszechnianie ekonomii społecznej ..” , PIW EQUAL, wartość: 6 mln zł.

-          w latach 2012-2015 „Innowacyjny system wsparcia ES...” POKL, wartość: 5,4 mln zł

-          od 2017 roku realizuje ogólnopolski projekt partnerski pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który dofinansowany jest ze środków EFS przez MRPiPS.

W latach 2010-2017 w ramach współpracy z NCBR, CPPC oraz Min. Gospodarki FFW przeprowadziła ponad 30 tys. weryfikacji projektów na miejscu u beneficjanta (finanse, wskaźniki, trwałość, promocja) i posiada zarówno wiedzę, jak i zdolności techniczno-organizacyjne do weryfikacji projektów praktycznie każdego typu.

 

PWSZ w Chełmie jest jednostką sektora finansów publicznych, jej obrót za 2016r.(zamknięty rok obrotowy) wyniósł 44 372 262,93 PLN. Posiada zasoby kadrowe (ponad 300 osób), materialne (budynki, sprzęt) oraz finansowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji proj. Wydatkuje środki zgodnie z PZP i procedurami

PWSZ ujęty jest w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń z zakresu specjalizacji pracownik socjalny, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. PWSZ posiada ww. zgodę ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń.
Zaplecze techniczne PWSZ w Chełmie, wykorzystywane do realizacji projektu: 5 monitorowanych obiektów administracyjno - dydaktycznych wraz z parkingami (łączna pow. 14187,10m2), zlokalizowanych w centrum miasta, z dogodnym dojazdem środkami komunikacji prywatnej oraz publicznej, w pobliżu dworca PKS i BUS i bezpośrednią komunikacją miejską z dwoma dworcami PKP; ponad 50 sal ćwiczeniowych i warsztatowych, dostosowanych do zakładanej liczby uczestników/-czek/ grup i realizowanych form zajęć, 4 aule wykładowe (od 50 do 350 miejsc) - pomieszczenia wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny i środki audiwizualne (dostosowane do poszczególnych form zajęć), internet, meble, klimatyzację - dla potrzeb szkoleń uczestników/-czek projektu oraz uroczystego wręczenia dyplomów, ponadto zaplecze komputerowe (5 pracowni z możliwością skorzystania ze stanowisk komputerowych, podpiętych do Internetu). Wszystkie obiekty posiadają pełne zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb K i M. Uczelnia posiada 2 biblioteki z czytelniami i wypożyczalnią, które będą dostępne dla uczestników/-czek. Księgozbiór obejmuje ponad 40 tys. woluminów (w tym z zakresu opieki społecznej, psychologii, socjologii, pedagogiki społecznej, resocjalizacji, prawa). Ponadto, na mocy podpisanego porozumienia, uczestnicy/-czki projektu będą mieli dostęp do zasobów bibliotecznych Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie, dysponującego bogatą literaturą w obszarze pomocy społecznej. Obiekty dydaktyczno-szkoleniowe dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, barierki). Uczelnia posiada również monitorowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja uczelni-miasto Chełm-posiada wymaganą liczbę miejsc noclegowych dla uczestników/-czek o odpowiednim standardzie usług.

PWSZ od początku istnienia realizuje przedsięwzięcia finansowane ze środków zewn., kierowane nie tylko do studentów, ale również do społeczności lokalnej i międzynarodowej w zakresie edukacji, kultury, sztuki, biznesu i pomocy społecznej. 
PWSZ w Chełmie od 2006r. zrealizowała 24 projekty współfinansowane ze środków UE, m.in.+ 6 aktualnie realizowanych:
Zawód z przyszłością-nauczycielskie studia podyplomowe, POKL, Działanie 3.3.2, okres realizacji: 01.2009–11.2011, wartość: 717109,60zł, liczba uczestn.-100os.
Myśl strategicznie! Ucz się praktycznie! Program rozwojowy PWSZ w Chełmie, POK, Działanie 4.1.1; okres realizacji: 07.2009-08.2012; wartość: 2 828 999,75, liczba uczestn.-480 os.
Praktyka i wiedza drogą do sukcesu, POKL, Działanie 3.3.2; okres realizacji: 09.2010-07.2013; wartość: 1 659 887,45zł, liczba uczestn.-180 os.
Wyższe kompetencje-efektywne kształcenie, POKL, Działanie 9.4; okres realizacji: 10.2012–09.2013, wartość: 264 400,00zł.; liczba uczestn.-20 os.
Uczelnia współpracuje z ośrodkami pomocy i integracji społecznej na terenie miasta Chełm i powiatu chełmskiego, w tym m.in.z MOPS, PUP, PCPR, GOPS-ami, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, oraz organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się doradztwem i integracją społeczną, w tym ze Stowarzyszeniem Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie. Efektem tej współpracy jest aktualnie realizowane w partnerstwie przez PWSZ w Chełmie zadanie publiczne z zakresu aktywności społecznej osób starszych (w ramach Programu ASOS 2014-2020, wdrażanego przez MPiPS). Uczelnia aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz zatrudnienia, integracji i rozwoju województwa lubelskiego, w tym miasta Chełm i powiatu chełmskiego (w ramach Partnerstwa Ziemi Chełmskiej ZIR).

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.